Le LSV | Ses activités | Ses membres | Liens


Josy Braun (II)
 

Den Himmel vun Useldeng

 

D'Nimm sinn erduecht,
d'Gedicht ass Geschicht

1


De Chrëschtemënsch huet vun Natur
am Numm vun eiser Här
de Frënd, de Feind, d'Leit alleguer
vu ganzem Häerze gär.
De Fall louch, mengen ech, dersonnert
zu Useldeng ëm nonzénghonnert.

De Berend souz well stonnelaang
am Trëmmel bei dem Patt.
Doheem war et dem Liss doudbaang,
wat kritt lo d'Nopesch mat ?
Hiert Mai louch an de leschte Wéien,
't war drop an drun, säi Kand ze kréien.

A Berends Mai krut owes d'Kand,
an d'Nopesch war keng bléid,
an de Paschtouer Hällebrand
wousst et well owes spéit.
Hie war wéi vrun de Kapp geschloen.
"Dat kann net sinn, wéi konnt dat goen? "

't war lo Oktober, an dat heescht,
datt Berendsen hiert Mai
sech do e Sakrileg geleescht,
eng Hällendäiwlerei !
Beim Här war Séilefridd a Rou hin :
"Dat huet am Mee scho misse sou sinn ! "

Am Mee, wéi op Härläichendag
D'Pressioun mat Grouss a Kleng
duerch d'Duerf den hellgen Tour gemaach,
du goung déi Zatz gemeng
et virun eiser Herrgott woen,
de Muttergotteshimmel droen !

Dës Éier war nach jiddwer Zäit
der Onschold virbehal ;
eng Éier, déi bedreckst lo läit,
eng Schan, e Parskandal !
Nuets tiermt den Här a kann net schlofen,
an denkt un dausend himmlesch Strofen.

Den Himmel geet him duerch de Kapp
a léisst hien net méi lass,
an d'Baure mengen, 't wier eng Fapp
an helleger Houmass.
Dabal ! Eng feiergliddeg Léier
goung schwéier op de Klatzkäpp néier.

2

Vum Priedegtstull den Hällebrand,
a frommer Roserei,
huet d'Sënnerin beim Numm genannt :
Déi Schan héisch Berends Mai.
En Himmel, deen ee sou géif schännen,
misst een op affner Plaz verbrennen.

Keen huet verstan, wat hie wollt son,
mä Allerséilendag
huet hien e virun d'Kierch gedron
an huet en ugestach.
D'Leit koume paff vun allen Ennen,
gesouchen hell den Himmel brennen.

D'Liss stoung mam Berend op der Dier,
d'Mai gouf ewechgestouss,
an d'Nopesch mouch sech d'Kräiz op d'Stir,
a faalt hir Hänn am Schouss.
Den Himmel goung zu Gloust an Äschen.
Den Här goung heem, fir d'Hänn ze wäschen.

* Juli 2000


Le LSV | Ses activités | Ses membres | Liens

© Josy Braun & LSV, 2001