Rapport vun der Assemblée générale vum LSV


10. 7. 2000

Mir waren zu 15
* vum Comité: Chantal, Josiane, Guy W., Jhemp, Pol, Josy, Roger, Lambert
* vun de Mêmbren: Nico, Giulio, André, Irmlind, Liliane, Claude, Michel. (José +Christiane: excusées)

1) Begréissung duerch de Präsident Lambert Schlechter

2) Aktivitéitsbericht vum Sekretär Jhemp Hoscheit

** Wéi et gewënscht gouf, a fir ze weisen, wéi aktiv d'LSV-Membre sinn, liest de Sekretär eng Lëscht mat de Bicher, déi d'LSV-Auteuren an der vergaangener Saison publizéiert hunn (vum 30. 6. 99 bis 10. 7. 2000).

Och literaresch Präisser gin ernimmt, déi LSV-Membre am Laf vun der leschter Saison kruten. Et ass kloer, datt nieft de Buchpublikatiounen net all literaresch Aktivitéiten vun eise Membren opgezielt kënne ginn, wéi zum Beispill am Theater (Maes, Hoscheit, Schuster, Rewenig, Braun, Greisch,...) am Cabaret (Schuster, Braun,...), Bäitreeg an Anthologien, Zäitschrëften, Zeitungen,Iwwersetzungen, Revuen,Liesungen, Bicherfoiren, Colloques,...

Juli 96 - Juni 97: 30 Publikatiounen vun LSV-Membren
Juli 97 - Juni 98: 27
Juli 98 - Juni 99: 18
Juli 99 - Juni 00: 25

 • Paul Cerf / Isi Finkelstein: D'Escher Judden (Cahiers Luxembourgeois)
 • Jhemp Hoscheit/ Michel Demart: Wann d'Déieren Detektiv spillen (Binsfeld)
 • Guy Rewenig: Komba la Bomba (phi)
 • Maria-C. Haller: Tous les chemins y mènent (Imprimerie Saint-Paul)
 • Jean Sorrente: Scolies (phi)
 • Barbara Höhfeld: Ginsburg und der Rotkohl (phi)
 • Klaus Baumgart/ Chantal Schenten: Dem Laura säi Stär (Baumhaus Verlag)
 • Liliane Welch: The Rock's Stillness (Borealis, Book Publishers)
 • Raoul Biltgen: Manchmal spreche ich sie aus (Op der Lay)
 • Claudine Muno: 21 (Op der Lay)
 • Félix Molitor: Bris de partance (Editions Schortgen)
 • Jhemp Hoscheit: La secte de Sisyphe (Cahiers luxembourgeois/ Editions Memor
 • Pol Greisch: Fir meng Mamm / Aus engem laange Bréif (Cahiers Luxembourgeois)
 • Enrica Yvonne Dilk: Ein 'practischer Aesthetiker' (Studien zum Leben + Werk Carl Friedrich von Rumohrs) (Olms)
 • Georges Hausemer: lm Land der Mauren und Olivenhaine: andalusische Streifzüge (Picus Lesereisen)
 • Margret Steckel: Rosen, Rosen (phi)
 • Jemp Schuster/ Fern Weirich: Plein-Air
 • Margret Steckel: Die Träne aus der Wand (Neuer Hochschulschriftenverlag, Rostock)
 • Roger Manderscheid: Summa Summarum (phi)
 • Giulio-E. Pisani: Ridi Bajazzo (Eegeverlag)
 • Claudine Muno/ Pascale Junker: D'Zoe, Draachen a Siweschléifer (Op der Lay)
 • Christiane Bidinger: Krababbel (Imprimerie Centrale)
 • Jean-Paul Jacobs: Ode an die Mode (Sylvia Jacobi Verlag, Berlin)
 • Guy Rewenig: Ventilator (amphiteater; phi)
 • Lex Jacoby / Alain Soldeville: Öslinger Jahreszeiten (Imprimerie Saint-Paul)

  Gouf ee vergiess? Sot Bescheed! De Sekretär iwwersäit och mol eppes)

  * Concouren, Präisser. Auszeechnungen


  - Concours littéraire national 1999 (pièces radiophoniques/ 29 contributions)
 • 1er prix: Nico Helminger
 • 2e prix: Guy Rewenig
 • Mentions spéciales: Georges Hausemer; Jhemp Hoscheit

  - Präis + Dramatikerstipendium beim Concours fir jonk Dramatiker (Schauspielhaus)
  Raoul Biltgen: mam Stéck 'Nachspiel'

  - Prix Lions 2000: Germaine Goetzinger +

  - Prix Jean Lebon 1999: Jhemp Hoscheit: La secte de Sisyphe

  - Prix Public 2000 (Fédération luxembourgeoise des éditeurs de livres / FIL): Jhemp Hoscheit/ Michel Demart: Wann d'Déieren Detektiv spillen (Editions Binsfeld) +

  - Stückemarkt 2 (12. 5. - 14. 5. 2000) Centre National de Littérature à Mersch: divers auteurs LSV

  * Anthologies:
  Anthologie Luxembourgeoise de Poésie (Ed.: Jean Portante) : divers auteurs LSV
  Estuaires/ Revue culturelle No 39: divers auteurs LSV
  33 Erzählungen: Luxemburger Autoren des 20. Jahrhunderts (Institut Grand-Ducal)
  E Buch am Zuch 2000 (CFL / Freed um Liesen): divers auteurs LSV

  * Comité:
  4 Comitéssëtzungen:
 • 12. 7. 1999;
 • 27. 10. 1999;
 • 13. 3. 2000;
 • 30. 5. 2000

  * Notizblock:
  Et koume 4 Notizbléck eraus: (142 Säiten)
 • No 58: September 1999 (39 Säiten)
 • No 59: Dezember 1999 (37 Säiten)
 • No 60: Januar 2000 (33 Säiten)
 • No 61: Mee 2000 (33 Säiten)

  !!!!Informatiounen iwwer Bicher, literaresch Präisser, Activitéiten,.... nëmme vun LSV-Membren!!!!

  * Wanterliesungen
  (10. Editioun am Konschthaus Beim Engel)
 • 24. 1. 2000
 • 31. 1. 2000
 • 7. 2. 2000
 • 14. 2. 2000
 • 21. 2. 2000
  Total: 17 Auteuren; 6 Museker
  Organisatioun / Coordinatioun: Jhemp Hoscheit

  * 1. Liesmarathon / Marathon littéraire :
  28. 4. 2000.
  Am Kader vun der Journée Mondiale du Livre (23.4.) an der Escher Kulturfabrik, mat 17 Auteuren: André Antony, Angela Boeres, Pol Greisch, Roland Harsch, Georges Hausemer, Barbara Höhfeld, Jhemp Hoscheit, Nico Helminger, Jean-Paul Jacobs, Josiane Kartheiser, Colette Mart, Giulio Pisani, Leon Rinaldetti, Lambert Schlechter, Jean-Michel Treinen, Olivier Vandivinit, Jacques Wirion.
  Organisatioun / Coordinatioun: Jhemp Hoscheit *

  * Korrespondenz:
 • Bréif un d'Missioun 2000 (2.4.2000) Mataarbecht: ofgeleent (Infos ze spéit)
 • Bréif un den Här Daming, Präsident vun der Fédération luxembourgeoise des éditeurs de livres: Bei de sélectionnéierte Bicher fir de Prix Public 2000 (Foire) hunn d'Nimm vun den Auteure gefeelt. Keng Äntwert. An der Presse sinn d'Auteuren - wéi d'lescht Joer -nees net ernimmt ginn!!
 • Bréif (9. 3. 2000) un d'Stater Gemeng fir e Subsid (Wanterliesungen 2000)
 • No de Bréiwer un d' an un de Präsident vun de "Journées Littéraires de Mondorf" (wéinst net-bezuelten Honorären fir e Liesowend am Virfeld vun de J.L.M. ) an no der Äntwert vum Jean Portante (31. 3. 2000 / cf.: Notizblock No 61) décidéiert de Comité, "d'Saach ënner Protest ze classéieren!!!"

  * Poesietelefon:
  No 14 (!!!) Bréiwer LSV vum LSV am Zesummenhang mam Poesietelefon ­ Subsid / Poesietelefon (5.7.98); LSV-MC Rappel (3.12.98); LSV - Marc Zanussi / Spektrum 87 (5.2.98); MC - Marc Zanussi (4.8.98); Äntwert MC-LSV (26.1.99): "accord de principe"; MC-LSV (3.2.99) "budget prévisionnel"?; LSV-MC (15.5.99) präzise Budget virgeschloen; LSV - MC (4. 5. 97) (keng Äntwert); LSV - MC Rappel (14.12.98); MC - LSV : Accord Budget: 96.000.- du MC (3. 6. 1999); Rappel LSV- auteurs( 15. 11. 2000) ; LSV - Directioun vun der Post: 1. Protest (14. 3. 2000); PTT - LSV "que le problème serait résolu dans les plus brefs délais" (25. 4. 2000; LSV - Infotel (Copies PTT, Ministère de la Culture) 31. 5. 2000 ­ gëtt den LSV d'Mataarbecht bei 'Infotel' um Poesietelefon wéinst onsérieuxem Fonctionnement op. (Décisioun vum Comité 30. 5. 2000 + Bréif 31. 5. 2000: cf. dësen Notizblock) Déi Auteuren, déi eng literaresch Contributioun fir de Poesietelefon geleescht hunn, kréien en Honorär vu 4.000.- (Bréif un den MC)
  (p.s. vum Caissier: D'Honoräre sinn an der Tëschent ausbezuelt ginn)

  * Subside extraordinaire
  accordé par le Ministère de la Culture pour l'exercice 2000 : 200.000.-

  * Subside Ville de Luxembourg
  (Wanterliesungen 1999): 10.000.-

  * Transparenz
  wat de Budget littéraire (Ministère de la Culture) ugeet.

  Den LSV freet den 4. 1. 2000, wéi et mat der "répartition de l'aide à la littérature" steet.
  De Kulturministère huet dem LSV eng détailléiert Opschlësselung vun den Dépenses - 8.000.000- am Beräich vun der Literatur geschéckt.
  De Comité analyséiert déi 'pièces brutes' an déi eenzel Posten am Staatsbudget.

  * Perspectives budgétaires pour la littérature en 2000 (lettre 4. 1. 2000)

  * Prime à la publication:
 • 7e séance (1er semestre 1999 / 12. 10. 1999):
  Vertrieder LSV: Jhemp Hoscheit
 • 8e séance (2e semestre 1999 / 11. 2. 2000):
  Vertrieder LSV: Lambert Schlechter
  Den Här Dockendorf gëtt säin Accord, "à ce que les livres envoyés pour l'attribution de la prime à la publication soient mis à la disposition du comité LSV une dizaine de jours avant chaque séance". Nëmmen esou kann den LSV-Vertrieder am 'Comité de Lecture' en connaissance de cause iwwert déi atrribuéiert Somme matbestëmmen.

  * Aarbechtsgrupp
  fir en neit Liesbuch fir de Lëtzebuergesch-Unterrecht am Mëttel- an Uewergrad an der Primärschoul (Service de l'enseignement primaire / Demande Mme Anne Brasseur vum 16. 3. 2000):
  LSV- Vertriederin: Chantal Schenten.

  * Conseil National du Livre :
  Vertrieder vum LSV am CNLivre: Lambert Schlechter (Präsident) a Jhemp Hoscheit (member) -
  Réunion plénière: 4. 4. 2000 (* D'Brochure 'Liesen an der Schoul' waard nach op d'Realisatioun.

  * Fichier ciblé:
  Et soll e 'Comité de décision' (2X MC, 1X LSV 1X Biblio) geschaf ginn, fir iwwert "d'acquisition des ouvrages au MC" matzebestëmmen.
  (3 mol am Joer, op Grond vum Relevé vun de Bicher, déi fir d'Prime à la publication' ageschéckt goufen.)

  * Présence luxembourgeoise aux foires et aux salons du livre à l'étranger:
  Discussioun

  * Nei Mêmbren:
 • Christiane Bidinger,
 • Claude Conter,
 • Raoul Biltgen

  * Lëtzebuerger Sectioun beim 'International Board on Books for Young People'?
  Déi national Cotisatioun ass: 70.000.-
  De Comité décidéiert, ob et Sënn mécht, Member ze ginn. Wa jo, wéi dreiwe mer déi Suen op?

  * Entrevue mam Här Fernand Weides (Radio 100,7) bleift nach

  3) Joresrapport vum Caissier Guy Wagner

  4) Rapport vun de Caissereviseuren: Michel Pauly a Colette Mart

  5) Discussioun vun de Rapporten

  6) Décharge fir de Caissier
  (eestëmmeg)

  7) Décharge fir de Comité
  (eestëmmeg)

  8) Wiel vun de Keessereviseure fir 2001:
  Colette Mart, Michel Pauly

  9) Aktiounsprogramm 2000/ 2001

  * Déi nächst Saison gëtt endlech d'LSV­Mindesthonorartabell vun 1992 iwwer-schafft, adaptéiert an d'Honorare gin erhéicht. (Publikatioun an engem nächsten Notizblock, nom Accord vun den LSV-Comitésmembren)

  * LSV-Wanterliesungen 2001
  (déi 11. Editioun) - Hei klicken!

  Et gouf beschloss, e Bréif un de Paul Helminger, Buergermeeschter vun der Stad Lëtzebuerg ze schreiwen, datt d'Stad Lëtzebuerg d'Literatur substantiell ënnerstëtzt, d'Wanterliesungen als kulturell Manifestatioun iwwerhëlt an och fir d'Honorären opkënnt!

  * D'LSV- Liesungen sollen dezentraliséiert ginn:
  Zum Beispill:
 • Grevenmacher: Kulturhuef (Kontakt: Irmlind Ettinger) - Aktuell: De 7. Februar fir d'éischt! Hei klicken!
 • Ettelbrück: Centre des Arts Pluriels (Kontakt: Guy Wagner) -
 • Luxembourg: Centre de Langues (Kontakt: Josiane Kartheiser)
  (Viraussetzungen: Eng gutt Virbereedung mat de Responsable vun der Plaz; de Budget muss opgestallt ginn.
  Fir d'Honoräre muss den Organisateur opkommen.
  An enger 1. Phase ginn d'Direkteren/ d'Präsidenten/... ugesprach.
  An enger 2. Phase mécht den LSV eng konkret Propositioun.
  Wien sech fir sou dezentral Liesungen intresséiert, soll sech elo schon umellen. Da kann ee besser plangen! Infos an dësem Notizblock!!!!

  * 2. Liesmarathon
  Et gouf beschloss, wann d'Journées littéraires de Mondorf am Abrëll 2001 (rondrëm den Internationalen Dag vum Buch) schon eng literaresch Manifestatioun am Escher Schluechthaus virgesinn hunn, da sollt den LSV an där Périod net nach eng Liesung organiséieren, fir kengem Konkurenz ze maachen. Et kéint een amplaz eng gréisser Hierschtliesung (Oktober-Dezember 2000? ) zu Esch organiséieren. Den LSV géif d'Onkäschte rondrëm droen, misst awer kucken, fir e Partner ze fannen, deen d'Honoräre bezillt. Et ass neemlech absurd, datt d'Auteuren sech selwer bezuelen. (Dee Prinzip kann eventuell fir d'Wanterliesungen - wat jo eng typesch, eegen LSV- Manifestatioun ass - bestoe bleiwen.) Fir all déi aner Liesungen misst den Organisateur fir d'Honorären opkommen. Prinzipiell gëtt och festgehalen, datt 4000.- zevill sinn fir eng Liesung tëscht 4-5 Minutten.
  Dernière Minute!!! D'Organisateure vun de Journées littéraires haten nach keen Datum am Schluechthaus reservéiert. De Jean Portante léisst dem LSV awer matdeelen, datt d'Organisateure vun de 'Journées Littéraires de Mondorf' bereet wären, e puer Deeg virun/ no hirer Manifestatioun am Escher Schluechthaus (ëm den 23. 4. 2001) dem LSV en Owend fir eng LSV-Liesung am Kader vun de 'Journées littéraires' zer Verfügung ze stellen. Déi Liesung kéim dann an de Programm, mat enger finanzieller Ennerstëtzung vun de J.L.M. vun 50.000.- Iwwert dës Propositioun muss de Comité vum LSV nach diskutéieren.

  * Internationalen Dag vum Buch
  (23. 4. 2001).
  Wann den LSV d'Wanterliesungen + Liesmarathon organiséiert, géif den LSV deen Dag näischt Spezielles virgesinn. Am anere Fall: à voir!!

  * Avant-Projet vum Gesetz iwwert 'Droits d'auteur'
  ufroen. Analyse.

  * Iddi:
  Wéi wär et mat enger Manifestatioun: 'Prominent Lieser liesen aus Bicher vu lëtzebuerger Auteuren'.

  * LSV goes Internet
  De Guy Wagner ass bereet, fir d'LSV-Membren eng Homepage an de Grondzich opzestellen.
  Rem.: Hei ass se! G.W.


  * Catalogue des publications luxembourgeoises
  (an der Schwief zënter 1995)

  * Wéi finanzéiert den LSV seng Activitéiten
  (budget prévisionnel 2000/ 2001)


  rapport jhemp hoscheit

 • WICHTEG: Déi Membren, déi hir Cotisation mensuelle nach net vun 200.- op 300.- ëmgeännert hunn, sollten dat nohuelen. Bei der Post eng Fiche mat der Modification d'Ordre Permanent froen, ausfëllen a fortschécken!! De Caissier seet merci.

  Rapport 2001

© LSV & Guy Wagner, 2001