Rapport 2000


RAPPORT VUN DER ASSEMBLEE GENERALE VUM LSV

6. 7. 2001

Mir waren zu 12
* vum Comité: Lambert, Jhemp, Chantal, Pol, Josiane, Guy, Roger (7 vum Comité)
* vun de Mêmbren: Georges, Romain, Michel, Giulio, Olivier (5 Membren)
(Josy, Christiane, Irmlind exc.)

1) Begréissung duerch de Präsident Lambert Schlechter

2) Aktivitéitsbericht vum Sekretär Jhemp Hoscheit

** Wéi et gewënscht gouf, a fir ze weisen, wéi aktiv d'LSV-Membre sinn, liest de Sekretär eng Lëscht mat de Bicher, déi d'LSV-Auteuren an der vergaangener Saison publizéiert hunn (vum 10. 7. 2000 - 6.7.2001).
Och literaresch Präisser gin ernimmt, déi LSV-Membre am Laf vun der leschter Saison kruten. Et ass kloer, datt nieft de Buchpublikatiounen net all literaresch Aktivitéiten vun eise Membren opgezielt kënne ginn, wéi zum Beispill am Theater (Maes, Hoscheit, Schuster, Rewenig, Braun, Greisch, Š) am Cabaret (Schuster, Braun,...), Bäitreeg an Anthologien, Zäitschrëften, Zeitungen,Iwwersetzungen, Revuen,Liesungen, Bicherfoiren, Colloques, Liesungen an de Schoulen, am Ausland; Redaktioun a Mataarbecht vu Bicherbäilagen,...

Juli 96 - Juni 97: 30 Publikatiounen vun LSV-Membren
Juli 97 - Juni 98: 27
Juli 98 - Juni 99: 18
Juli 99- Juni 2000: 25
Juli 2000: Juli 2001: 30


*Josy Braun: Queesch derduerch, Texter aus 5 Joerzéngten (Editions Phi)
*Christiane Ehlinger, Tun Weber: Rivennah (Imprimerie Centrale)
*Linda Graf: Betroffen von der Einfachheit (Op der Lay)
*Guy Rewenig: der echte Kanufahrer rudert mit den Händen (éditions Phi)
*Guy Rewenig: Dein Herz aus Eis macht mich ganz heiis, Lappalien (Editions Phi)
*Guy Rewenig: käddikätsch, Geschichte fir Kanner (éditions Phi)
*Roger Manderscheid: Schwarze Engel , Geschichten( ultimomondo)
*Roger Manderscheid: D'Magali flitt an den Himmel (ultimomondo)
*Roger Manderscheid: Buzz (Kalenner fir Kanner 2001) (ultimomondo)
*Guy Helminger: Leib eigener Leib, Gedichte (éditions Phi)
*Félix Molitor: Mémoire de cristal, poèmes (éditions Phi)
*Emile Hemmen: Die Wahl, Roman
*Emile Hemmen (poèmes) Marc Frising (gravures) : Même souffle pour deux voix
*Lex Jacoby: Remis in der Provence (éditions saint-paul)
*Guy Wagner: Mikis Theodorakis: Une vie pour la Grèce (éditions Phi)
*Roland Harsch: Laub und Nadel (collection APESS )
*Josiane Kartheiser: Das Seepferdchen
*Raoul Biltgen: Heimweg, Prosatrilogien (Op der Lay)
*René Welter:Duramen (Edition La lettre Douce)
*Jemp Schuster: Mir maachen d'Bréck( Ed. Haartnol)
*Léopold Kruchten: Arlon et l'Arelerland, poèmes
*Liliane Welch: Unlearning Ice (Borealis)
*Jean Sorrente: Petit livre d'oraisons , Cinq élégies à Luxembourg, poèmes (editions Phi)
*Bernard Noël, Claude Lorent, Jean Sorrente: Robert Brandy (Editions Michel frères)
*Nico Helminger: Leschten Enns käe Liewen, Theater (éditions PHI, amphitheater)
*Jean-Paul Maes: Mir gesin eis jo nëmmen all Joer eng Kéier, hei am Abrëll (éditions Phi, amphitheater)
*Pol Greisch: Wanter / Aarme Louder, Zwee Stécker (éditions Phi, amphitheater)
*Roland Meyer: Eng Foto vum (Klëppel)Krich (Op der Lay)
*Félix Molitor / Jean-Jacques Laigre: Livres d'artiste (libres propos de F.M. sur les oeuvres de l'artiste)

(Gouf ee vergiess? Sot Bescheed! De Sekretär iwwersäit och mol eppes. Et denkt neemlech keen Auteur drun, dem LSV eng Noochriicht fir an den Notizblock ze schécken

Präisser an Eirungen:
+ Prix Nic Thoma 2000 (FGIL): Guy Rewenig
+ Top 5 - D'Kannerjury: Komba la Bomba vum Guy Rewenig /Roger Manderscheid
+ Prix Servais 2000: Roland Harsch fir "Laub und Nadel"
+ Prix Lions 2000: Germaine Goetzinger
+ Concours littéraire national 2000: 3. Präis: Jhemp Hoscheit
+ Literaturwettbewerb "nos cahiers": u.a. André Antony
+ 2. Luxemburger Literaturpreis für Mehrsprachigkeit: u.a. André Antony, Dana Rufolo
+ "Texte 2" / Stückemarkt: prämierte Texte von u.a. Nico Helminger, Guy Rewenig, Jhemp Hoscheit, Jean-Paul Maes.
+ Concours "Treatment" (Fonds national de soutien à la production audiovisuelle) 2e prix:Jhemp Hoscheit
+ Concours national de littérature "Libertés": 1. Preis: Maryse Krier
+ Anthologies:
E Buch am Zuch 2001 (CFL / Freed um Liesen): divers auteurs LSV

COMITE

** 4 Comitéssëtzungen: 9.10.2000; 5.12.2000; 12.3. 2001; 16.5.2001

** Notizblock:
Et koume 4 Notizbléck eraus: (147 Säiten)
No 62: Juli 2000 (41 Säiten)
No 63: November/ Dezember 2000 (40 Säiten)
No 64: Februar/ Mäerz 2001 (32 Säiten)
No 65: Mee / Juni 2001 (34 Säiten)
!!!!Informatiounen iwwer Bicher, literaresch Präisser, Activitéiten,.... nëmme vun LSV-Membren!!!!

** 3 Wanterliesungen (11. Editioun am Konschthaus Beim Engel)
29. 1. / 5. 2. / 12. 2. 2001 (9 Auteuren; 5 Museker)
Organisatioun / Coordinatioun: Josiane Kartheiser

** 2. Liesmarathon / Marathon littéraire : 23. 4. 2001.
Am Kader vun der Journée Mondiale du Livre (23.4.) an de Journées littéraires de Mondorf an der Escher Kulturfabrik, mat 25 Auteuren:
Organisatioun / Coordinatioun: Jhemp Hoscheit

** Liesowender am Maacher Kulturhuef
1) 7. 2. 2001 A. Antony, Jh. Hoscheit; J. Kartheiser, Giulio Pisani, G. Wagner (Musek: M. Spiridigliozzi)
2) 6. 3. 2001: G. Helminger, N. Helminger, L. Botzem, J. Braun (Musek: M. Thill)
Coordinatioun + Pressecommuniqué: Jhemp Hoscheit

** Divers:
De Bob Krieps (SACEM) brieft de Comité iwwert de Proet de loi sur les droits d'auteur


** Lectures d'auteurs dans les écoles luxembourgeoises:

1) Bréif (6.9.2000) vum A. Wengler ("Notre offre financière est clairement définie: 1.500 francs par leçon")
2) Bréif (10.10.2000) vum LSV un d'Mme Brasseur: Den LSV protestéiert: a fënnt déi "Somme dérisoire"
3) Äntwert vun der Mme Brasseur (14.11.2000): Et bleift bei den 1.500.-
4) Zweete Bréif vum LSV un d'Mme Brasseur (6.12.2000): Neie Protest!!
5) Den CNLivre schalt sech an (Bréif vum 8. 12. 2000) "(...) en vertu du barême proposé par le LSV, une lecture publique est évaluée entre 3.000 et 6.000 LUF. Ce tarif est en usage depuis 1993. Le Conseil National du Livre l'approuve à la majorité absolue des voix.(...)"
6) Dëse Bréif gouf vun der Mme Hennicot un d'Mme Brasseur weidergeleet (8.12.2000), mam Wonsch, "de bien vouloir me faire parvenir votre avis dans cette affaire afin de me permettre d'en instruire le Conseil National du Livre".
7) Äntwert vun der Mme Brasseur ( 21.2.2001) un d'Mme Hennicot. Entnervt, gëtt si den Dossier of.(...)" "Néanmoins je ne pense pas que ce soit au Ministère de l'Education Nationale de veiller au soutien de l'activité globale de création; c'est là une tâche dépendant bien plus du ressort du Ministère de la Culture."
8) Mme Hennicot mécht eng nei Propositioun (Bréif vum 19.3.2001) : (...) "4.000.- par séance de lecture de 100 minutes (2 leçons successives) + frais de route" (...) (Bréif publizéiert am NB 65)
9) Bréif vun der Mme Brasseur un d'Mme Hennicot (23.4.2001): (...) "Nous nous réjouissons que le MCESR prenne à sa charge le payement de ces honoraires. Pour notre part, nous ne manquerons pas de souligner l'importance de telles séances de lecture pour jeunes".

**Mindeshonorartabell gëtt iwwerschafft (publizéiert am NB No 63)

** LSV goes Internet
Den LSV-Site steet. E Bravo un de Webmaster Guy Wagner. Et ass nach ëmmer Zäit fir d'Auteuren hir biobibliographesch Données anzereechen. www.lsv.lu

* Subside extraordinaire accordé par le Ministère de la Culture pour l'exercice 2000 :
200.000.- En vue "d'une éventuelle subvention pour l'exercice 2001" muss den LSV der Mme Minister Hennicot en détailléierte Bilan vun den Activitéite virleeën. (cf. Bréif MC un den LSV 20.3.2000) Den 8.2.2001 huet de Keessier e prévisionnelle Budget fir 2001 ageschéckt. Den 12. 3. 2001 accordéiert den M.C. dem LSV 170.000.- "pour couvrir les deux initiatives majeures" (....)

* Subside Ville de Luxembourg
(Wanterliesungen 2000): 25.000.-

* Neit Liesbuch fir de Mëttelgrad an den Uewergrad:
Delegéiert vum LSV an deem Gremium, deen sech ëm d'Ausschaffe vun dëse Liesbicher bekëmmert: Chantal Schenten.

* Prime à la publication:
9e séance (1er semestre 2000): Vertrieder LSV: Jhemp Hoscheit
10e séance: (2e semestre 2000): Vertrieder LSV: Jhemp Hoscheit
Den Här Dockendorf gëtt säin Accord, "à ce que les livres envoyés pour l'attribution de la prime à la publication soient mis à la disposition du comité LSV une dizaine de jours avant chaque séance".
Nëmmen esou kann den LSV-Vertrieder am 'Comité de Lecture' en connaissance de cause iwwert déi atrribuéiert Somme matbestëmmen.

** Droits d'auteur
Bréif vum LSV un den M.C. (6.12.200) Keng Äntwert . De Comité fir d'Gestioun des droits de réprographie soll an d'Liewe geruff ginn!

* Conseil National du Livre :
Vertrieder vum LSV am CNLivre: Lambert Schlechter (Präsident) a Jhemp Hoscheit (Member) Sëtzungen: 30.11.2000; 18.4.2001; 14.6.2001; 10.7.2001
Den LSV proposéiert déi selwescht Vertrieder (Bréif vum 17.5.2001) fir an den CNLivre (2001-2004)

* Nei Mêmbren:
- Lydie Botzem
- Linda Graf
- Roland Meyer
- Maryse Krier

3) Joresrapport vum Caissier Guy Wagner

4) Rapport vun de Caissereviseuren: Michel Pauly a Colette Mart

5) Discussioun vun de Rapporten

6) Décharge fir de Caissier

eestëmmeg

7) Décharge fir de Comité

eestëmmeg

8) Neiwiel vum Comité:

10 Kandidaturen:
Chantal Schenten, Josiane Kartheiser, Irmlind Ettinger, Josy Braun, Jhemp Hoscheit, Guy Wagner, Roger Manderscheid, Pol Greisch, Lambert Schlechter, Giulio Pisani.
Op der 1. Comitéssëtzung ginn d'Chargen verdeelt.

9) Wiel vun de Keessereviseure fir 2002:

Colette Mart, Michel Pauly

10) Fixatioun vun der Cotisatioun fir den nächsten Exercice an Euro:

8 EUR / Mount
Cotisation annuelle: 96 Euro
(liicht Erhéijung: Vote vun der A.G.: 11 pour / 1 contre)

Vergiesst net, Är Cotisatioun ze bezuelen an/oder op Euro ëmzeänneren: am léifsten 1 Jorescotisatioun: Dat mécht d'Aarbecht vum Caissier méi liicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11) Aktiounsprogramm 2000/ 2001

+ méiglech Liesungen am Centre des Arts Pluriels, Ettelbréck
+ 3 Liesowender (Nov., Dez., Januar) an der Escher Bibliotéik (Infos + Umeldeformulär: spéider)
+ LSV-Wanterliesungen 2002 (Infos + Umeldeformulär: spéider)
+ 3. Liesmarathon: Freideg, den 26. Abrëll 2002 an der Escher Kulturfabrik (Infos+ Umeldeformulär: spéider)
+ Liesungen eventuell zu Déifferdeng (mam Service Culturel)

12) Budget prévisionnel

13) Fräi Aussprooch

14) Verschiddenes

* D'Form an d'Formule vum Tageblatt / kulturissimo ginn ëmgeännert. Et sollt e Feuilleton drakommen. De Guy Wagner braucht / sicht literaresch Texter vun LSV-Auteuren. All Mount soll en Auteur virgestallt ginn. Propositioun vum Guy un den LSV, fir dat zesummen z'organiséieren

* D'A.G. chargéiert de Comité zu verschidde politesche Virfäll Stellung ze huelen (Ruff nom Zensor (cf.: Frisoni); Déi nei Grille-horaire; Fuerderung vun de Resistenzler, d'Mme Hennicot misst démisionnéieren)

* D'A.G. décidéiert dem Jean Portante e Bréif ze schreiwen.: leschten Délai fir d'Iwwersetzung bis de Juli 2002.

Rapport: jhemp hoscheit

Rapport 2002

© LSV & Guy Wagner (copie conforme fir den Internet), 2001